نه فکرامو کردم نمبخوام برم با کسی ،چرا وقتی بهش میگم نمبخوام برم باکسی میگه بعدا نظرت عوض میشه دلیل گفتن این حرف چیه ادما میگن ،مگه ادم نمیتونه اینگارو انجام بده؟به نظرم میتونه وقتی تصمیم جدی بگیره و ازش عبور کنه مگه این همه ادم نیستن مجردن